TCK

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

8. (a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 208: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 348 : (345. madde yollamasıyla) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası.

Her iki madde de birbiriyle uyumlu biçimde gerçek özel belgeyi bozmak, yok etmek (ortadan kaldırmak), gizlemek eylemlerini suç olarak kabul etmiştir.

Yukarıda “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” bölümündeki genel nitelikteki

açıklamalar, “özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” konusunda da geçerlidir.

Elektrik enerjisi hırsızlığı

YENİ TCK MD.

f)
Elektrik
enerjisi
hakkında işlenmesi

ESKİ TCK MD.
Eski kanunda bu hükme karşılık bir düzenleme
mevcut değildi.

Yeni TCK.nda eski düzenlemeden farklı olarak elektrik enerjisi
hakkındaki hırsızlık suçları nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Hükmün
gerekçesinde bu şekildeki bir düzenlemenin nedeni olarak elektrik hırsızlığının
temadi halinde işlenmesi gösterilmiştir.
Bu bent kapsamındaki eylemler bildiğiniz gibi 765 sayılı
TCK.nun yürürlükte olduğu dönemde 492. maddesinin 2. fıkrası kapsamında

Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı

TCK.nun 142/1-b bendinde yazılı 2. ağırlaştırıcı neden de
hırsızlığın bina7 ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya
hakkında işlenmesidir. Eski TCK’da bina ve eklentilerine girilerek suç
işlenmesi hali biri gündüz girilmesi hali(491/III-4.bent),diğeri ise gece girilmesi
hali(492/I-1. bent) olmak üzere iki hükümde düzenlenmişti.Geceleyin bina
içinde işlenmesi gündüze göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktaydı.Yeni
kanun gündüz-gece farkını kaldırarak suçun bina ve eklentileri
içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesini

Hırsızlık suçuna teşebbüs

Diğer yandan, 765 sayılı TCK’nda teşebbüs eksik ve tam teşebbüs
olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmaktaydı.Bu da hangi halde suçun eksik
teşebbüs aşamasında, hangi halde tam teşebbüs aşamasında kaldığının belirlenmesinde sorunlar oluşturmaktaydı.Hırsızlık suçuna eksik teşebbüsün mümkün olduğu genel olarak kabul edilmekle beraber,bu suça tam teşebbüsün mümkün olup olmadığı konusu tartışılmaktaydı.5237 sayılı TCK eksik teşebbüs-tam teşebbüs ayrımını kaldırmıştır.

Artık suçun tamamlanamadığı teşebbüs aşamasında kaldığı hallerde ceza

Hırsızlık Suçu - Cezası

Hırsızlık suçunun cezası

5237 Sayılı kanunun TCK nun basit hırsızlığı düzenleyen 141. maddesinde öngörülen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu ceza yine aynı sayılı yasanın 61. maddesine göre hakim tarafından somut olayda; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar , suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, amaç ve saiki dikkate alınarak ceza alt ve üst sınırlar arasında temel ceza olarak belirlenir.

Soruşturma

Son yorumlar

İçerik yayınları