tüzel kişi

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Tüzel kişiler için güvenlik tedbiri

YENİ TCK MD.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 169. - (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve
dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına
haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ESKİ TCK
HÜKMÜ
Eski kanunda bu
hükme karşılık bir düzenleme
mevcut değildi

5237 S. TCK’nın 169. maddesinde hırsızlık suçunun işlenmesi
suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler31 hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunabileceği kabul edilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşyanın devlete ait olması zorunluluğu yoktur.

TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan nitelikli hale
baktığımızda; eski hükümde yalnızca devlete ait olan mallar kapsama
alınmışken yeni hükümde malın kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunması şartı ile özel ve tüzel kişilere ait olan mallar hakkında
işlenen hırsızlık suçları bakımından da bu ağırlatıcı neden uygulanacaktır.

Suça konu olan şeyin “kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunması” yeterli olup, failin belirtilen yere “girmiş” olması zorunluluğu
aranmadığından, dışarıdan pencere veya kapıdan el uzatmak suretiyle

Sigortacılıkta Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri

Aktüerler ve brokerler

MADDE 21 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, yeterli sayıda aktüerle çalışmak zorundadır. Müsteşarlık tarafından aktüerlerin kaydedildiği bir Aktüerler Sicili tutulur. Sicile kaydolunmadan aktüerlik yapılamaz. Aktüerlik unvanının kazanılması ile aktüerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Son yorumlar

İçerik yayınları